Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraden van Wereldkidz Triangel, Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet en Wereldkidz Bontenest. (cluster Maarssen)

Oudervertegenwoordiging:
Marnix Willems (voorzitter)
Berber Lettinga

Personeelsvertegenwoordiging:

 

Vertegenwoordigers GMR 2022-2023
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is Hester Mehagnoul.
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday. Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

MR notulen schooljaar 2023-2024

 

 

MR notulen schooljaar 2022-2023
MR notulen 22 september 2022 (cluster Maarssen)
MR-notulen 15 november 2022 (cluster Maarssen)
MR notulen 23 januari 2023 (cluster Maarssen)
MR notulen 23 maart 2023 (cluster Maarssen)