Vakantierooster

Vakantierooster 2021-2022

Kerstvakantie           zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie   zaterdag 26 februari 2022 t/m zondag 6 maart 2022

Paasweekend           vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie             zaterdag 23 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022
Koningsdag              woensdag 27 april 2022

Hemelvaart-             donderdag 26 mei 2022 t/m zondag 29 mei 2022
              weekend

Pinksterweekend     zaterdag 4 juni 2022 t/m maandag 6 juni 2022

Zomervakantie         zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022

Verlofaanvragen buiten de vakanties om

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De afdeling leerplicht van de gemeente Stichtse Vecht ziet er op toe dat zowel de school als de ouders zich aan de vakanties houden. Extra vrij geven mag de school alleen binnen de toegestane zogenoemde marge-uren en deze voor de kinderen vrije tijd wordt door de leerkrachten ingezet voor studiemomenten. De school kan daarom geen extra verlof toekennen voor vakanties buiten de reguliere vakanties om. Verlofaanvragen met daarbij toegevoegd een verklaring van de werkgever of arts kunnen wel in behandeling genomen worden. U kunt daarmee aantonen dat de vakantie buiten de toegestane periode noodzakelijk is.

Ook kan er een dag verlof worden aangevraagd voor huwelijk, geboorte, overlijden en ambts- of huwelijksjubilea. Voor het aanvragen van dergelijk verlof kunt u bij de administratie een formulier halen. U ontvangt dan schriftelijk een bevestiging.

Regelmatig houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente controles op de scholen om na te gaan of er ongeoorloofd wordt verzuimd. Deze controles vinden vooral plaats vlak voor vakanties.

Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs.