Vakantierooster

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie         zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie           zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie    zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020  

Paasweekend            vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie              zaterdag 25 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart -
           weekend        donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020

Pinkstervakantie      zaterdag 30 mei t/m zondag 7 juni 2020

Zomervakantie         zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Verlofaanvragen buiten de vakanties om

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De afdeling leerplicht van de gemeente Maarssen ziet er op toe dat zowel de school als de ouders zich aan de vakanties houden. Extra vrij geven mag de school alleen binnen de toegestane zogenoemde marge-uren en deze voor de kinderen vrije tijd wordt door de leerkrachten ingezet voor studiemomenten. De school kan daarom geen extra verlof toekennen voor vakanties buiten de reguliere vakanties om. Verlofaanvragen met daarbij toegevoegd een verklaring van de werkgever of arts kunnen wel in behandeling genomen worden. U kunt daarmee aantonen dat de vakantie buiten de toegestane periode noodzakelijk is.

Ook kan er een dag verlof worden aangevraagd voor huwelijk, geboorte, overlijden en ambts- of huwelijksjubilea. Voor het aanvragen van dergelijk verlof kunt u bij de administratie een formulier halen. U ontvangt dan schriftelijk een bevestiging.

Regelmatig houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente controles op de scholen om na te gaan of er ongeoorloofd wordt verzuimd. Deze controles vinden vooral plaats vlak voor vakanties.

Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs.